Wednesday

Mini Tostadas ……$1.99
Margaritas      …… $2.25

Call To Order Now! (623) 487-7086